Loading...

Dosarul Clientului

Măsuri privind prevenirea răspândirii infecției cu virusul COVID-19

Întrebări frecvente

Ce este un produs agroalimentar ecologic?

Un produs agroalimentar ecologic este acel produs care a fost cultivat, depozitat şi procesat fără utilizarea substanţelor chimice de sinteză, în conformitate cu regulile de producţie ecologică stabilite în legislația națională şi cu standardele naţionale şi internaţionale, și procesul respectiv a fost supus controlului unui organism de certificare acreditat și recunoscut de MADRM.

Care este diferența dintre un produs ecologic, biologic și organic?

Acești termini, cât și abrevierile și combinațiile acestora sunt sinonime și pot fi utilizate în egală măsură pentru produsele agroalimentare obținute în conformitate cu cerințele legislației privind producția ecologică.

Care sunt etapele procesului de certificare?

Etapele procesului de certificare ecologică sunt descrise detaliat în PS-7.1 Procedura certificare produse ecologice.
Acestea sunt:
1. Solicitarea serviciului de certificare – Solicitarea impreună cu anexele se trimit la ecocertificare@gmail.com sau se depun la sediul OC Certificat-Eco din mun. Chișinău, str. Dâmbului 24. Formularele le găsiți în boxa Formulare:
Produse primare vegetale/animaliere:

Produse agroalimentare procesate:

2. Analiza solicitării dvs. de către Organismul de Certificare.
3. Decizia de includere în sistemul de control – Semnarea Contractului și achitarea serviciilor (vezi boxa Formulare).
4. Inspecția producției în câmp/depozit/unitate de procesare, controlul înregistrărilor și documentelor (lucrări în câmp, tratamente, achiziții, vânzări, fise tehnologice, registre ale activităților) – inspectorul verifică dacă sunt respectate cerințele legislației privind producția ecologică, se prelevează probe în caz de suspiciuni (vezi Linkuri). Dacă în timpul inspectii se depistează neconformități, producătorii trebuie să întreprindă acțiuni corective în conformitate cu termenii comunicați de inspector. Dovezile de implementare a acțiunilor corective sunt prezentate Organismului de Certificare.
5. Analiza inspecției/evaluării.
6. Decizia de certificare – emiterea primului Certificat. Certificatul este emis pentru o perioadă de 1 an.
Certificatul de Conformitate ce confirmă statutul ”ecologic” al produsului se eliberează după parcurgerea perioadei de conversie.
7. Supravegherea anuală – Producătorul notifică în fiecare an Organismul de certificare c privire la planul de producere, terenuri/culturi însămânțate, recolte prognozate. Inspectorii Organismului de certificare efectuaează minim o inspecție planificată, în caz de suspiciuni se pot efectua inspecții inopinate.

Ce este perioada de conversie?

Timp cuprins între începutul respectării normelor de obţinere a producţiei agroalimentare ecologice (data aplicării la Organismul de Certificare) şi momentul obținerii produsului ecologic certificat.
Durata perioadei de conversie este:
a) 3 ani pentru culturile perene şi plantaţii (din data aplicării la OC până la recoltă);
b) 2 ani pentru culturile de cîmp anuale (din data aplicării la OC până la însâmînțare);

c) 2 ani pentru pajişti şi culturi furajere;
d) 12 luni pentru vite pentru carne;
e) 6 luni pentru rumegătoare mici şi pentru porci;
f) 12 săptămîni pentru animale de lapte;
g) 10 săptămîni pentru păsările pentru producţia de ouă şi/sau carne, cumpărate la vîrsta de 3 zile;
h) 12 luni pentru albine, dacă familia a fost procurată din stupine convenţionale.

Cum controlăm bolile, dăunătorii și buruienile pe câmpurile certificate ecologic?

Bolile, dăunătorii şi buruienile pot fi controlate prin îmbinarea următoarelor măsuri:

  1. a) alegerea de specii şi varietăţi tolerante sau rezistente;
  2. b) asolament corespunzător;
  3. c) procedee mecanice şi fizice de combatere;
  4. d) protejarea entomofaunei utile prin asigurarea de condiţii favorabile (garduri vii, locuri pentru cuibare şi alte măsuri care facilitează echilibrul natural);
  5. e) tratarea termică a buruienilor;
  6. f) subtanțe permise în agricultura ecologică (Anexa nr.2 la Regulamentul privind metodele şi principiile producţiei agroalimentare ecologice – HG 149 din 10.02.2006).

Fertilizanții și produsele de uz fitosanitar omologați pentru agricultura ecologică le găsiți aici pesticide.md.